زمان درخواست وام ضروری هفدهم هر ماه

زمان درخواست وام ضروری 17هر ماه از ساعت 8/30 صبح تا ساعت 18

 

اولویت تائید و پرداخت وام ضروری با متقاضیانی است که زمان بیشتری ازتسویه وام قبلی آنها گذشته باشد .


جهت دریافت برنامه صندوق اینجا کلیک کنید (سیستم عامل اندوروید 2.3 و بالاتر)